โรงเรียนเซนต์ดอมินิก กรุงเทพฯ
เมื่อโครงการก่อสร้างอาคารต่างๆ สำหรับโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโกเสร็จสมบูรณ์แล้ว ในปี ค.ศ. 1960 คุณพ่อยอห์น อุลลิอานา
ได้รื้อฟื้นโครงการที่จะเปิดโรงเรียนสอนวิชาสามัญในอาคารที่ว่าง จึงเสนอเรื่องนี้กับหมู่คณะซาเลเซียนโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก
ซึ่งทางหมู่คณะก็เห็นดีด้วย ในวันที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1961 กระทรวงศึกษาธิการออกเอกสารอนุญาตให้เปิด
โรงเรียน ดอนบอสโกวิทยา โดยเริ่มต้นที่ชั้นประถม และในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1963 มีการยื่นเรื่องขอเปลี่ยนชื่อจาก
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา เป็นโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ในปีการศึกษา 1964 คณะซาเลเซียนเห็นสมควรให้กิจการของ
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เป็นกิจการที่แยกจากโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก จึงมีการตั้งหมู่คณะซาเลเซียน เซนต์ดอมินิก
ขึ้นอย่างเป็นทางการ

ปัจจุบัน โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เป็นโรงเรียนชาย แผนกสามัญ เปิดรับตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตั้งอยู่ฝั่งทิศใต้ของถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนดอนบอสโก มีการบริหารและวิธีการสอนที่หลากหลายและ
มีการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับยุคสมัย โดยแบ่งการบริหารออกเป็นฝ่ายต่างๆ อาทิ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายธุรการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน ฯลฯ ในด้านการจัดการเรียนการสอนนั้น มีการใช้สื่อและอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวก
และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งยังส่งเสริมกิจการนักเรียน เช่น วงดุริยางค์ ลูกเสือ ฯลฯ อีกทั้งส่งเสริมให้มี
การศึกษาภาษาอังกฤษ โดยมีอาจารย์จากต่างประเทศมาสอนในขั้นต้น และยังนำนักเรียนที่สนใจและมีความสามารถให้มีโอกาส
ได้ไปเรียนเสริมภาคฤดู ร้อนในต่างประเทศ โดยมีผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี

ที่อยู่ติดต่อ :
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1526 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : (02) 6527777


โรงเรียนดอนบอสโก กรุงเทพ
ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1955 เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาประเภทช่างอุตสาหกรรม สำหรับเยาวชนที่ยากจนหรือกำพร้า จัดตั้งขึ้นโดยอนุมัติ
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินงานโดยคณะนักบวชซาเลเซียน เป็นโรงเรียนการกุศลโดยแท้จริง ไม่เก็บค่าเล่าเรียนหรือ
ค่าธรรมเนียมใดๆ ตลอดมา ในปี ค.ศ. 1962 ได้สร้างโบสถ์ประจำโรงเรียน ชื่อโบสถ์นักบุญยอห์น บอสโก เพื่อประกอบพิธีกรรมต่างๆ
ทางศาสนา เพื่อโมทนาคุณและขอพรจากพระเจ้า ปัจจุบันโรงเรียนได้ดำเนินงานภายใต้นโยบาย ที่ว่า ส่งเสริมและจัดการเรียน
การสอนวิชาชีพแก่เยาวชนที่ยากจนหรือกำพร้า ให้มีวิชาชีพติดตัว เพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดีส่งเสริมและ
ช่วยเหลือเยาวชน ที่ด้อยโอกาสในการศึกษาวิชาชีพ ได้มีโอกาสพัฒนาวิชาชีพของตนให้สูงขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมได้ปลูกฝัง
ให้เยาวชนที่ยากจนหรือกำพร้ายึด มั่นในคุณธรรม ประพฤติตนเป็นคนดี รู้จักช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทน

ที่อยู่ติดต่อ :
โรงเรียนดอนบอสโก 1643/3 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : (02) 6529625-30 โทรสาร : (02) 2552291


โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก บ้านโป่ง
ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1986 เป็นโรงเรียนอาชีวะศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. เริ่มแรกนั้น คณะผู้บริหารของโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
ได้เล็งเห็นว่ายังมีเยาวชนในเขตอำเภอบ้านโป่งอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่มีโอกาส ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ทั้งนี้อาจด้วยเหตุที่ขาดทุนทรัพย์ จึงคิดที่จะหาศูนย์ฝึกอาชีพระยะสั้นให้กับเยาวชนเหล่านั้น
จุดประสงค์เริ่มแรกนั้น เริ่มจากโครงการสร้างโรงฝึกงานสำหรับเยาวชนด้อยโอกาสด้านทุนทรัพย์เพื่อช่วย พวกเขาให้มี
ความชำนาญงานช่าง และได้พัฒนากลายเป็นโรงเรียนซึ่งต่อมาจะขยายใหญ่ขึ้นและเมื่อจบหลักสูตร แล้ว นักเรียนได้จะรับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงได้กิจการของโรงเรียนเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านอาคารสถานที่
และเครื่องมืออุปกรณ์ ทั้งนี้โดยอาศัยความใจกว้างของสังคมที่ช่วยโอบล้อมโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก แห่งนี้ไว้

ที่อยู่ติดต่อ :
โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก บ้านโป่ง
108 หมู่ 3 ต.หนองอ้อ อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี 70110
โทรศัพท์ : (032) 211933, 221950, 222499 โทรสาร : (032) 221993


โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1932 เป็นโรงเรียนชาย แผนกสามัญ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของคณะซาเลเซียนอีกด้วย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สารสิทธิ์พิทยาลัยได้สร้างความศรัทธาแก่
ผู้ปกครองในเขตอำเภอบ้านโป่ง และจังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะแผนกนักเรียนประจำซึ่งมีนักเรียนตั้งแต่เหนือจรดใต้ สารสิทธิ์พิทยาลัย
ได้ผลิตนักเรียนออกไปเป็นจำนวนมาก พวกเขาเหล่านี้ได้เติบโต สร้างชื่อเสียงและเกียรติคุณไว้ในวงราชการ การเมือง ธุรกิจ กีฬา
ตลอดจนวงการบันเทิง ฯลฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและสร้างความภาคภูมิใจให้กับ ครอบครัวและสถาบัน

ที่อยู่ติดต่อ :
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี 70110
โทรศัพท์: (032) 301170-5 โทรสาร : (032) 301110


โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1947 ก้าวแรกแห่งประวัติศาสตร์ได้เริ่มขึ้น เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 1947 ซึ่งเป็นวันที่หัวหินวิทยาลัยได้เปิดทำการ
เรียนการสอนเป็นวันแรก โดยมีนักเรียนเพียง 40 กว่าคน จวบจนถึงวันนี้ กว่า 60 ปี ที่ก่อตั้งขึ้นมา บัดนี้หัวหินวิทยาลัยได้กลายเป็น
สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียนกว่า 3,500 คน มีครูทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ตามความสามารถ
และมีจำนวนที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน มีการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีการใช้สื่อ อุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจและความถนัด
ทำให้ผู้เรียนค้นพบศักยภาพและความสามารถของตนเพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป การเติบโตในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง บ่งบอกถึง
ความเป็นสถาบันที่มีคุณภาพและได้รับความเชื่อถือจากประชาชนชาว หัวหินและอำเภอใกล้เคียง หัวหินวิทยาลัยเป็นโรงเรียนแผนกสามัญ
เปิดรับนักเรียนทั้งชายและหญิงตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่อยู่ติดต่อ :
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
240 ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ : (032) 511233, 533771 โทรสาร : (032) 533771


บ้านแสงอรุณ
ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1952 ซึ่งประกอบไปด้วย โรงเรียนอรุณวิทยา และ วัดแม่พระแห่งฟาติมา เนื่องจากชาวบ้านที่มาในสมัยบุกเบิกเป็นคริสตชน
ปัจจุบันบริเวณนี้จึงกลายเป็นชุมชนคริสตชน ที่นี่มีโรงเรียนอรุณวิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนของสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี แต่บริหารงาน
โดยคณะซาเลเซียน โรงเรียนอรุณวิทยามีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งและเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว โดยมีความมุ่งหมายให้ลูกหลาน
ของชาวบ้านในท้องถิ่นได้รับการศึกษาขั้นต้น อย่างเพียงพอตามนโยบายของรัฐบาล กิจการของโรงเรียนอรุณวิทยาได้เจริญก้าวหน้า
ทั้งในด้านวิชาการ การเรียนการสอน และด้านศีลธรรม ปัจจุบันเปิดรับนักเรียนทั้งหญิงและชายตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นอกจากนี้โรงเรียนอรุณวิทยายังเปิดทำการสอนในภาค 2 ภาษา เพื่อลดภาระของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าสู่กรุงเทพฯ

หัวใจของหมู่บ้านแสงอรุณคือ วัดแม่พระฟาติมา ซึ่งว่าถือเป็นวัดสำคัญของสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เพราะสัตบุรุษของสังฆมณฑล
ประมาณ 1 ใน 3 ของทั้งหมดอยู่ที่หมู่บ้านแสงอรุณนี้เอง วัดแห่งนี้เกิดขึ้นภายใต้การดูแลของแม่พระ โดยมีชาวบ้านร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว
เพื่อถวายวิหารนี้แด่พระแม่

ที่อยู่ติดต่อ :
โรงเรียนอรุณวิทยา
ตู้ ปณ. 5 อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130
โทรศัพท์ : (032) 611578, 574444 โทรสาร : (032) 574515


โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1962 เป็นโรงเรียนแผนกสามัญเปิดรับนักเรียนทั้งชายและหญิง ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และเปิดรับนักเรียนชายในแผนกนักเรียนประจำด้วย ภายในโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานีนี้ ยังมีโบสถ์ที่ให้บริการด้านศาสนพิธี
ในวันอาทิตย์ สำหรับคริสตชนคาทอลิกที่อาศัยอยู่ในละแวกนั้นด้วย ในปี ค.ศ. 2004 เมื่อมีการเริ่มโครงการดอนบอสโกที่เวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา ที่อุดรธานี จึงเป็นบ้านซาเลเซียนที่ให้ความสะดวกแก่โครงการ
นี้เป็นพิเศษ เพราะอยู่ไม่ห่างจากนครเวียงจันทน์

ที่อยู่ติดต่อ :
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
136 ถ. โพนพิสัย อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : (042) 221338, 249615, 222436, 325556 โทรสาร : (042) 324873


โรงเรียนแสงทองวิทยา
ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1947 เป็นโรงเรียนแผนกสามัญ เปิดรับเฉพาะนักเรียนชาย ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
และเปิดรับนักเรียนในแผนกนักเรียนประจำด้วย
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1992 โรงเรียนได้ทุ่มเทพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ ให้ทันสมัย อาทิเช่น วงดุริยางค์ ลูกเสือ โสตทัศนูปกรณ์ โดยเฉพาะ
การใช้และพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันนี้โรงเรียนแสงทองวิทยาได้เจริญก้าวหน้ามาก เป็นผลแห่งการอบรม สั่งสอนทั้งด้านวิชาการ
และด้านศีลธรรมตลอดมา ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนจากการ ที่นักเรียนได้นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนมากมาย ทั้งในด้านวิชาการ ในด้านการกีฬา
ด้านการดนตรี ซึ่งจะเห็นได้ชัดถึงความโดดเด่นของนักเรียนในโรงเรียน ที่มีนิสัยรักการเรียน มีระเบียบวินัย มีมารยาทที่ดี
มีความสุขสนุกสนาน ร่าเริง และมีจิตใจกว้างขวางพร้อมที่จะเสียสละเพื่อสังคม

ที่อยู่ติดต่อ :
โรงเรียนแสงทองวิทยา
ตู้ ปณ. 126 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์: (074) 243595, 237505, 235101 โทรสาร : (074) 237506


โรงเรียนฝึกอาชีพดอนบอสโก ปัตตานี
ก่อตั้งในปี ค.ศ. 2009 โดยเริ่มจากในปี ค.ศ. 2000 คุณพ่อโรเซนส์ได้รับบริจาคที่ดินจำนวน 35 ไร่ จากผู้ใจบุญ เพื่อดำเนินโครงการโรงเรียน
อาชีวะดอนบอสโกปัตตานี ภายใต้การบริหารจัดการของซาเลเซียนในประเทศไทย
ในปี ค.ศ.2004 คุณพ่อได้เริ่มสร้างโรงงาน 4 โรง ท่านได้รับเครื่องมือช่างกล และช่างไฟฟ้า จากผู้ใจบุญในประเทศเบลเยี่ยม ในปี ค.ศ. 2007
คุณพ่อโรเซนส์ ได้ลงมือก่อสร้างอาคารเรียนและหอพักนักเรียนประจำ และยังมีอาคารส่วนหนึ่งเป็นที่พักของสมาชิกซาเลเซียนที่ดูแล
การศึกษาใน โรงเรียนนี้ ต่อมาผู้รับผิดชอบโรงเรียนเห็นสมควรที่จะจดทะเบียนเป็นโรงเรียนอาชีวะ ตามหลักสูตรของรัฐบาล ทั้งนี้ โครงการนี้
ก็เพื่อให้เยาวชนในท้องถิ่นจะได้มีความรู้ในการประกอบอาชีพอย่าง มีศักยภาพ

ที่อยู่ติดต่อ :
โรงเรียนฝึกอาชีพดอนบอสโก ปัตตานี
141 หมู่ 1 ต. บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170


โรงเรียนเจริญศรีศึกษา ปัตตานี
ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1991 เดิมชื่อโรงเรียนสตรีภาณีนุสรณ์ อยู่จังหวัดพระนคร ต่อมา ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนสมสงวน” จากนั้นได้
ย้ายสถานที่ตั้งของโรงเรียนมาอยู่ที่ปัจจุบัน ซึ่งต่อมาได้โอนกิจการให้แก่มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีพระสังฆราช ประพนธ์ ชัยเจริญ
เป็นประธานมูลนิธิ และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียน “เจริญศรีศึกษา”
ปัจจุบันโรงเรียนเปิดรับนักเรียนทั้งชายและหญิง ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมีแผนกนักเรียนประจำด้วย
ภายในโรงเรียนยังมีวัดอัครเทวดาคาเบรียล เป็นวัดประจำโรงเรียนอีกด้วย
ที่อยู่ติดต่อ :
โรงเรียนเจริญศรีศึกษา
77 หมู่ 5 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์: (073) 332117, 334548


โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโกสุราษฎร์
ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1996 เดิมตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ดำเนินกิจการโดย มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี ในช่วงแรกของ
การก่อตั้งนั้นรับเฉพาะนักเรียนชาย แต่ปัจจุบันได้เปิดรับนักเรียนหญิงด้วย โดยมีจุดเน้นอยู่ที่คุณภาพทางการศึกษา วิชาการ
สวัสดิภาพ และจริยธรรมของนักเรียน
พระคุณเจ้า เปโตร คาเร็ตโต ประมุขแห่งสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีในสมัยนั้น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการให้การศึกษา
แก่เยาวชนในชั้นมัธยมปลายสายสามัญและสายอาชีวะ จึงดำริที่จะขยายการศึกษาของโรงเรียนเทพมิตรศึกษา
เปิดชั้นมัธยมปลาย 4-6 สายสามัญ และดำริที่จะจัดตั้ง โรงเรียนอาชีวะขึ้นในสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี เพื่อให้โอกาสแก่เยาวชน
ในพื้นที่สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ให้มีโรงเรียนอาชีวะเพื่อฝึกอาชีพที่สมบูรณ์

ที่อยู่ติดต่อ :
โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก สุราษฎร์
6/8 หมู่6 ถ.ชนเกษม 41 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์: (077) 219122, 219126, 286014 โทรสาร : (077) 283906