1.Salesian International website
- www.sdb.org
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศซาเลเซียน
- นิตยสารดอนบอสโก
- แผนกอภิบาลเยาวชนซาเลเซียน
- ศูนย์วรรณกรรมซาเลเซียน
- บ้านดอนบอสโก บางสัก

2.โรงเรียนในเครือซาเลเซียน
- โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
- โรงเรียนดอนบอสโก กรุงเทพฯ
- โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก บ้านโป่ง
- โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโกสุราษฏร์
- โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี
- โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
- โรงเรียนแสงทองวิทยา
- โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
- โรงเรียนอรุณวิทยา
- โรงเรียนดอนบอสโกกัมพูชา

3.ครอบครัวซาเลเซียนในประเทศไทย
- คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมถ์
- คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์
- คณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล
- สมาคมสมาพันธ์ศิษย์เก่าซาเลเซียน
- สมาคมศิษย์เก่าซาเลเซียน
- ผู้ร่วมงานซาเลเซียน
- สหพันธ์ศิษย์เก่าคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมถ์
- คณะสตรีฆราวาสผู้อุทิศตนของคุณพ่อบอสโก
- คณะแม่พระองค์อุปถัมภ์

4.สมาคมศิษย์เก่า
- สมาคมศิษย์เก่าสารสิทธิ์พิทยาลัย