เนื่องจากนักเรียนมักจะมีความผูกพันกับโรงเรียนที่เคยได้รับการศึกษามา ดังนั้นทุกโรงเรียนจึงพยายามหาโอกาสที่จะเชิญศิษย์เก่า
ให้มาชุมนุมร่วมกันใน โรงเรียนคณะซาเลเซียนได้จัดให้มีการชุมนุมศิษย์เก่าระดับโลกมาโดยตลอด และได้พยายามที่จะผลักดันให้มี
การขยายวงกว้างออกไปอีกจนถึงระดับสมาพันธ์ ศิษย์เก่า ต่อมาตามแบบอย่างการฟื้นฟูของสังคายนาวาติกันที่ 2
คณะซาเลเซียนก็รู้สึกเหมือนกับถูกเรียกให้ทำให้มากขึ้นกว่าเดิมในสิ่งที่ได้ทำมาแล้วคือการชุมนุมศิษย์เก่าระดับท้องถิ่น
สหพันธ์ซาเลเซียนระดับแขวงและสมาพันธ์ในระดับคณะ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้ซาเลเซียนที่ทำงานในประเทศต่างๆ ได้มีส่วนร่วมกับ
ศูนย์กลางด้วย