activity-02

คณะซาเลเซียนของคุณพ่อบอสโกแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรนานาชาติซึ่งประกอบไปด้วยพระสงฆ์คาทอลิก
และภราดาที่อุทิศตนท างานเพื่อเยาวชน โดยเฉพาะบรรดาเยาวชนที่ยากจนและด้อยโอกาส ทั้งในประเทศไทย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศกัมพูชา

กิจการของคณะซาเลเซียนครอบคลุมงานด้านโรงเรียน ศูนย์เยาวชน วัด ศูนย์พัฒนา และสนามงานอื่นๆ
ที่ซาเลเซียนจะสามารถน าคุณค่าแห่งพระวรสารไปสู่เยาวชนด้วยการศึกษาอบรมอันจะนาเยาวชนให้สามารถเติบโตขึ้น
สมกับที่เป็น “ศาสนิกชนที่ดีของศาสนา และพลเมืองที่ดีของสังคม”

คณะซาเลเซียนได้ถือก าเนิดมาโดยคุณพ่อบอสโก นักอบรมผู้มีชื่อเสียง ในราวปี ค.ศ. 1859 มีสมาชิกทั้งหมดกว่า
16,000 คน ท างานอยู่ใน 134 ประเทศ ทั่วโลก โดยแบ่งเป็นเขต 8 ภูมิภาค มีแขวงในการปกครองทั้งหมด 96 แขวง
และมีการด าเนินกิจการซาเลเซียนอยู่ทั้งหมด 2040 แห่ง โดยท างานพร้อมกับกลุ่มต่างๆ ในครอบครัวซาเลเซียนเพื่องาน
ช่วยเหลือเยาวชน

ด้วยความเชื่อมั่นในระบบการอบรมของคุณพ่อบอสโก ซึ่งมีพื้นฐานการอบรมโดยใช้หลักศาสนา เหตุผลและ
ความรักใจดี บรรดาซาเลเซียนทั้งหลายจึงมีความพยายามอย่างจริงจังในการเสริมสร้างบรรยากาศ แห่งการต้อนรับ
ส่งเสริมความศรัทธาด้านศาสนา พัฒนาการเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมสู่ชีวิตในสังคมให้กับบรรดาเยาวชน

นับตั้งแต่วันแรกที่ซาเลเซียนก้าวเข้าสู่ดินแดนสยาม ในปี ค.ศ. 1927 นับเนื่องจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า
80 ปีแล้ว ที่ซาเลเซียนในประเทศไทยได้เติบโตและเจริญก้าวหน้าขึ้น จวบจนวันนี้คณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย
มีกิจการอยู่กว่า 40 แห่ง รวมถึงกิจการที่ก าลังด าเนินอยู่ในประเทศกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว
เพื่อช่วยบรรดาเยาวชนให้ได้รับการอบรมและการศึกษาที่ดี