ผู้ร่วมงานซาเลเซียนเป็นกลุ่มคนที่ประกอบไปด้วย คริสตชนฆราวาส พระสงฆ์ หรือนักบวชผู้มีความรัก ความศรัทธา และมีความสัมพันธ์ที่ดี
กับนักบวชซาเลเซียน ในการช่วยเหลือเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาเยาวชนที่ยากจนและถูกทอดทิ้ง
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ. 1876 โดยคุณพ่อบอสโก ที่กรุงตุริน ประเทศอิตาลี คณะผู้ร่วมงานนี้เป็นคณะหลักคณะหนึ่งของ
ครอบครัวซาเลเซียน คณะนี้ร่วมกับคณะซาเลเซียนและคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ เป็นแกนนำของกระแสเรียกซาเลเซียน และ
มีความรับผิดชอบร่วมกันในการสานต่อโครงการของพ่อบอสโกในโลกปัจจุบัน
ซาเลเซียนและคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์มีความรับผิดชอบพิเศษในการอบรมฝ่าย จิตแก่คณะผู้ร่วมงานโดยเคารพในพระวินัยและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับภารกิจของพวก เขา เจ้าคณะแขวงเป็นผู้แทนของอัคราธิการเพื่อดูแลคณะผู้ร่วมงานในแต่ละแขวง แต่ท่านสามารถ
มอบหมายให้มีตัวแทนของตนในระดับแขวงเพื่อส่งเสริมงานอภิบาล ร่วมกันของทุกกลุ่ม และกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในระดับท้องถิ่นด้วย