คุณพ่อบอสโกได้ก่อตั้ง ฆราวาสแพร่ธรรมและกลุ่มฆราวาสหลายกลุ่ม และได้เริ่มกระบวนการทำงานของบุคลากร ที่ทำงานเพื่อเยาวชน
ที่ยากไร้ ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันสมาคมผู้ศรัทธาแม่พระองค์อุปถัมภ์ ได้ตั้งขึ้นโดยคุณพ่อบอสโก เพื่อให้เป็นเครื่องมือพิเศษในการ
“ส่งเสริมความศรัทธาต่อศีลมหาสนิท และต่อแม่พระองค์อุปถัมภ์”
ในวันที่ 18 เมษายน ค.ศ. 1869 ได้มีการตั้งสมาคมผู้ศรัทธาแม่พระองค์อุปถัมภ์อย่างเป็นทางการในวิหารแม่ พระองค์อุปถัมภ์ที่กรุงตุริน
และ “ได้รับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวซาเลเซียน”
ในวันที่ 5 กรกฎาคม ค.ศ. 1989 คุณพ่อเอจิดิโอ วีกาโน อัคราธิการคณะซาเลเซียนในขณะนั้น และคณะที่ปรึกษาได้รับคณะแม่พระองค์
อุปถัมภ์เข้าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวซา เลเซียน อย่างเป็นทางการตามที่มีกล่าวไว้ในระเบียบการว่า สมาคมผู้ศรัทธาแม่พระองค์อุปถัมภ์
เป็นสมาคมที่เปิดกว้างสำหรับสัตบุรุษในพระ ศาสนจักร สมาคมได้เสนอหนทางสู่ความศักดิ์สิทธิ์ และงานแพร่ธรรมแบบซาเลเซียนให้กับ
สมาชิก คุณพ่อบอสโกต้องการเปิดกว้างรับบุคคลจำนวนมากเข้ามามีส่วนร่วมในจิตตารมณ์ และในภารกิจของคณะซาเลเซียน
เสมือนกลุ่มที่สองของกิจการซาเลเซียนของท่านการสมัครเป็นสมาชิกของสมาคม เรียกร้องให้เจริญชีวิตตามจิตตารมณ์ซาเลเซียน
ในครอบครัวของตน ในสังคม และการทำงาน ตามสภาพแวดล้อมของชีวิต
ในประเทศไทย สมาคมนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ หัวหมาก กรุงเทพฯ