เริ่มมีกลุ่มอาสาสมัครของนักบุญยอห์น บอสโก หรือ VDB ในประเทศไทยเมื่อปี ค.ศ. 1973 เป็นกลุ่มสตรีผู้ซึ่งเลือกที่จะดำเนินชีวิต
ด้วยการอุทิศตนเป็นประจักษ์พยาน ถึงความรักของพระคริสตเจ้า ทำงานเพื่อส่วนรวม และดำเนินชีวิตยากจน ถือพรหมจรรย์
และนอบน้อม โดยไม่ได้แยกตัวจากการงานประจำที่ทำอยู่ และครอบครัว มีบทบาทในแวดวงต่าง ๆ ของสังคม ซึ่งการเข้าไป
มีบทบาทในสังคม ทำให้สามารถที่จะเข้าใจความต้องการของสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม และจากจุดนี้เอง การตอบสนอง
ความต้องการของสังคม ด้วยจิตตารมณ์ของคุณพ่อบอสโกนั้น จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น