คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ หรือ ซิสเตอร์ซาเลเซียน
เป็นคณะนักบวชหญิงที่ตั้งขึ้นโดยนักบุญยอห์น บอสโก และนักบุญมาเรีย โดมีนิกา มัสซาแรลโล ที่ประเทศอิตาลี
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ค.ศ.1872 โดยดำเนินชีวิตร่วมกันเพื่อกระทำภารกิจเดียวกัน นั่นคือ ให้การอบรมเยาวชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนหญิงที่ยากจน ถูกทอดทิ้ง และอยู่ในความต้องการการพัฒนาในทุกด้าน ให้เติบโตขึ้น
เป็นศาสนิกชนที่ดี และพลเมืองที่สุจริต จึงได้ก่อตั้งโรงเรียน ศูนย์เยาวชน ศูนย์ฝึกอาชีพ และหอพักหญิง
เพื่อตอบสนองความต้องการของการศึกษา ขณะเดียวกันก็เอื้อให้มีประสบการณ์ใหม่ ๆ ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน
เสนอแนะให้เยาวชนได้เปิดใจสู่สังคม ร่วมใจกันยกระดับวัฒนธรรมที่สร้างเสริมความเป็นมนุษย์ ทั้งนี้ โดยอาศัย
ความช่วยเหลือของคณะครูและผู้ปกครอง ตามรูปแบบของการอบรมของผู้ตั้งคณะ นั่นคือ “ระบบป้องกัน”
กิจการของคณะได้แผ่ขยายไปทั่วประเทศอิตาลี ฝรั่งเศส อเมริกาใต้ ฯลฯ อันเป็นเจตนารมณ์ ของผู้ตั้งคณะ
ที่ประสงค์ให้เป็นคณะนักบวชนานาชาติ โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี และใน
วันที่ 14 พฤศจิกายน ค.ศ.1931 ธรรมทูตซาเลเซียนหญิงรุ่นแรกจำนวน 5 คน ได้เดินทางจากประเทศอิตาลี
เข้ามาในประเทศไทย และพักอยู่ที่ อ.บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม การดำเนินชีวิตในดินแดนใหม่นี้ ต้องประสบ
กับความยากลำบากมากมาย เนื่องจากความแตกต่างด้านความเป็นอยู่ สภาพอากาศ อาหารการกิน และ
ประเพณีวัฒนธรรม และที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องภาษา แต่ทุกคนก็สามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีความสุข
จากบางนกแขวก กิจการของคณะก็ค่อย ๆ เติบโตและขยายกิจการไปเรื่อย ๆ
จนปัจจุบันนี้คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์มีการดำเนินกิจการของคณะอยู่แทบจะ ทุกภาคของประเทศไทย
เพื่อให้การศึกษาอบรมแบบซาเลเซียนกับเยาวชน เป็นพิเศษสำหรับเยาวชนหญิงในความดูแล ปัจจุบันคณะมีกิจการ
ในด้านการให้การศึกษาอบรมในโรงเรียน ศูนย์ฝึกอาชีพสำหรับหญิงผู้พิการทางสายตา บ้านพักนักศึกษา ฯลฯ
และทุกสถาบันที่อยู่ในความดูแลของคณะเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับและความไว้วางใจ
ในท้องถิ่นและบริเวณใกล้เคียง