คณะซาเลเซียน เป็นคณะนักบวชชายที่คุณพ่อบอสโก จากการที่ท่านเล็งเห็นว่า กิจการเพื่อเยาวชนที่ยากจนของท่าน จำเป้นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องมีผู้สืบทอด ท่านจึงได้ตั้งคณะนักบวชเพื่อจะได้มีสมาชิกที่อุทิศตนเพื่อการอบรมตามจิตตา รมณ์ของท่าน จุดมุ่งหมายแรก
ของคณะซาเลเซียน คือการเปิดยุวสถาน ซึ่งเป็นสถานที่ชุมนุมของเด็กและเยาวชนในวันอาทิตย์ เพื่ออบรมให้เขาเป็นคนดี มีศีลธรรม
และให้รู้จักหน้าที่ของมนุษย์ที่มีต่อพระผู้เป็นเจ้า ต่อประเทศชาติ ต่อบิดามารดา ต่อตนเอง และต่อเพื่อมนุษย์ด้วยกัน
เนื่องด้วยมีเยาวชนเป็นจำนวนมากที่ยากจน และยิ่งกว่านั้นยังถูกทอดทิ้งปราศจากการอบรม ทางคณะซาเลเซียนจึงเปิดกิจการ
ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของใน หลายๆ ด้าน ทั้งนี้โดยอาศัยความช่วยเหลือจากพระผู้เป็นเจ้า จากผุ้ใจบุญ
และจากสมาชิกในครอบครัวซาเลเซียนด้วยกัน
กิจการของคณะซาเลเซียนได้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ซึ่งในจำนวนสมาชิก และจำนวนกิจการที่เปิดขึ้นเพื่อบรรดาเยาวชน
มิใช่เพียงแค่ในประเทศอิตาลี เท่านั้น แต่ยังรวมถึงในต่างประเทศด้วย