อบรมมงฟอร์ต

คุณพ่อเอกสิทธิ์  ทัฬหะกุลธร และทีมงานไปอบรมนักเรียนคาทอลิกโรงเรียนมงฟอรต์วิทยาลัย (มัธยม) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2014 ณ เซนต์หลุยส์ธรรมสถาน ดอยสุเทพ เชียงใหม่