เยี่ยมปางอีกา (5)ในวันที่ วันที่ 22 มิถุนายน นักศึกษาของศูนย์คำสอนแม่ริมเดินทางไปเยี่ยมและสวดภาวนากับคริสตชนชาวปกาเกอะญอ หมู่บ้านปางอีกาซึ่งอยู่ในเขตปกครองของวัดแม่ริมมีคริสตชนอยู่ 4-5 ครอบครัว ซึ่งย้ายมาตั้งรกรากที่นี่กว่า 30 ปีแล้ว ชาวบ้านดีใจที่คุณพ่อและนักศึกษาครูคำสอนมาเยี่ยมและมาสวดภาวนาด้วยกัน ชาวบ้านได้ให้พืชผักผลไม้กลับมายังศูนย์ด้วย