626-1.1

คุณพ่อ ซิสเตอร์ บราเดอร์ และชาววัดหาดใหญ่ ได้ร่วมตรีวารและร่วมฉลองวัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้าทุ่งลุง โดยมีพระคุณเจ้าประธาน ศรีดารุณศีล เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัด เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2014 ในช่วงตรีวารวันที่ 3 มีเด็กได้รับศีลล้างบาปจำนวน 2 คน

626-1.3
626-1.2