ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด
ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1978 อยู่ที่อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยเมื่อวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 1978
คุณพ่อเจ้าคณะในขณะนั้นและคุณพ่อกุสต๊าฟ โรเซนส์ ได้ลงนามในเอกสารความร่วมมือกับ
คุณหญิงกระจ่างศรี กีร์ติบุตร ผู้เป็นประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย พญาไท
ให้มูลนิธิฯ อยู่ภายใต้การดำเนินงานของคณะซาเลเซียน ลักษณะเด่นของศูนย์ฯ คือ
เป็นสถาบันการศึกษาที่เข้มข้น เต็มไปด้วยกิจกรรมและมีชีวิตชีวา ความรักแบบครอบครัวที่อบอุ่น
ความก้าวหน้า และการพัฒนามีอยู่รอบทิศ ส่งเสริมความมีระเบียบวินัยที่ช่วยให้บุคคลมีความรับผิดชอบ
และเลือกที่จะเป็นผู้ใหญ่ การศึกษาหาความรู้ที่เพิ่มพูนและลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆ นั้น จะเปิดทางสู่อนาคตที่สดใส

ที่อยู่ติดต่อ :
ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด 78/2 ถ.ติวานนท์ ต. บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : (02) 5837327, 5832533 โทรสาร : (02) 5832534


บ้านดอนบอสโก ตะกั่วป่า
บ้านดอนบอสโก บางสัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ก่อตั้งในปี ค.ศ. 2006 เมื่อคลื่นยักษ์สึนามิได้เกิดขึ้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ค.ศ. 2004 สร้างความเสียหายให้แก่ทรัพย์สินและผู้คนจำนวนมาก ทางภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ได้เร่งลงไปให้ความช่วยเหลือ อาศัยเครื่องมือยุทโธปกรณ์อย่างเร่งด่วน โดยเริ่มต้นตั้งแต่ค่ำคืนของวันที่ 26 นั่นเอง
มูลนิธิองค์กรเอกชนโดยเฉพาะโคเออร์ (COERR) ของสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย คณะนักบวชและ
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีได้ลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วย เช่นกัน
ในช่วงแรก พระสงฆ์ซาเลเซียนซึ่งทำงานอยู่ในสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี พร้อมกับคุณพ่อที่ทำงานตามโรงเรียนต่างๆ
ได้สนับสนุนโครงการของสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ส่วนความช่วยเหลือที่แขวงหรือสมาชิกได้รับจากต่างประเทศ
ก็ส่งไปให้แก่ศูนย์ สังฆมณฑลเช่นเดียวกัน ต่อมามีสมาชิกบางคนมีความเห็นว่าควรจะทำกิจกรรมบางอย่างเพื่อช่วยเหลือ
เยาวชนชายและหญิงที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ คุณพ่อเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทยจึงได้ปรึกษาหารือกับ
พระคุณเจ้า ประธาน ศรีดารุณศีล ประมุขของสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี และสมาชิกซาเลเซียนด้วยกัน
ในที่สุดคณะซาเลเซียนได้ตัดสินใจเปิดศูนย์รับเด็กกำพร้าและคนยากจน ที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิ โดยได้ซื้อที่ดิน
แปลงหนึ่งในบริเวณที่เกิดสึนามิ และสร้างเป็นบ้านจำนวน 10 หลังที่มีองค์ประกอบต่างๆ ตามแบบครอบครัว
เพื่อเป็นบ้านสำหรับเยาวชนประมาณ 130 คน นอกจากนั้นยังมีบริการสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวก
โดยมอบหมายให้ฆราวาสจากครอบครัวซาเลเซียนเป็นผู้ดำเนินงานในโครงการนี้ โดยมีสมาชิกคนหนึ่งเป็นผู้ดูแล
ให้คำปรึกษาอยู่ห่าง ๆ ส่วนค่าใช้จ่ายได้มาจากทุนสงเคราะห์ของหลายๆ ฝ่าย

ที่อยู่ติดต่อ :
บ้านดอนบอสโก บางสัก ตู้ ปณ. 11 ต. บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190
โทรศัพท์ : (076) 487154 โทรสาร : (076) 487155


ศูนย์เชียงใหม่
ศูนย์เชียงใหม่ ก่อตั้งในปี ค.ศ. 2004 ประกอบด้วยศูนย์คำสอน แม่ริม บ้านดอนบอสโก ดอยสะเก็ด ศูนย์คำสอนแม่ริม
เป็นศูนย์ศึกษาอบรมด้านคริสตศาสนธรรมเพื่อผลิตครูคำสอนที่มีคุณภาพ ภายในศูนย์ยังมีวัดนักบุญยอแซฟกรรมกรอยู่ด้วย
บ้านดอนบอสโก เชียงใหม่ ที่อำเภอดอยสะเก็ดเป็นที่พักประจำของเยาวชนที่ส่งไปศึกษาระดับอาชีวะของ รัฐบาล
เป็นเวลา 3 ปี ทั้งยังรับเยาวชนที่สนใจศึกษากระแสเรียกชีวิตซาเลเซียน และเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อส่งไปสมทบที่บ้านนาซาเรท
มีวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ เป็นวัดประจำศูนย์ มีฟาร์มดอนบอสโก ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอสันกำแพง เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้การ
ทำการเกษตร เพื่อประกอบอาชีพอย่างมีศักยภาพ บ้านดอนบอสโก เชียงใหม่นี้รับเยาวชนอายุ 16-18 ปี โดยมุ่งเน้น
ที่เยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์

ที่อยู่ติดต่อ :
บ้านดอนบอสโก เชียงใหม่ 103 หมู่ 10 ต. เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ : (053)291308


ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลเชียงใหม่ วัดนักบุญยอแซฟกรรมกร
ที่อยู่ติดต่อ :
124 หมู่ 3 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ : (053) 297010


ฟาร์มดอนบอสโก ดอยซิว
ที่อยู่ติดต่อ :
122 หมู่ 6 ต.ดอนซิว อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130