ศูนย์ฝึกวิชาชีพดอนบอสโก (มิตรสัมพันธ์) ลาว
ในโอกาสที่มีการเปิดโครงการโรงเรียนดอนบอสโกอย่างเป็นทางการที่พนมเปญ ได้มีการเชิญเอกอัครราชทูต
และผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ ที่ประจำอยู่ที่พนมเปญ และบุคคลสำคัญอีกหลายท่าน รวมทั้งพระสังฆราช
พระสงฆ์ นักบวช และประชาชนจำนวนมากมาร่วมงานด้วย โอกาสนี้เองที่เอกอัครราชทูตของลาวได้เห็นและ
รู้ถึงสิ่งที่ซาเลเซียนกำลัง กระทำในกัมพูชา และเริ่มคิดที่จะทำบางอย่างในประเทศลาว ระหว่างนั้นซาเลเซียน
ได้ขออนุญาตเพื่อส่งผู้ชำนาญบางคนไปพบกับเจ้าหน้าที่ ของลาวและเพื่อศึกษาถึงสภาพความเป็นจริงในท้องถิ่น
และโอกาสที่จะเปิด โรงเรียนอาชีวะที่เวียงจันทน์ หรือในที่อื่นที่เหมาะสม ในการประชุมกันหลายครั้งระหว่างอธิการ
และที่ปรึกษาแขวงก็ได้มีการพูดถึง โอกาสที่จะเข้าประเทศลาวหลายหน และก็เห็นว่าทางที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็คือ
การช่วยเหลือและติดตามเยาวชนลาวที่ กำลังเรียนที่โรงเรียนดอนบอสโก กรุงเทพ ระหว่างที่เยาวชนเหล่านั้น
จบการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นเวลา 3 ปี พวกเขาก็เริ่มฝึกงาน และเรียนต่ออีก 2 ปี และจบการศึกษาระดับ ปวส.
ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2004 หลังจากนั้น ซาเลเซียนตัดสินใจเช่าบ้านและที่ดินจำนวนหนึ่งในชานเมืองเวียงจันทน์
ซึ่งพวกเขาสามารถเปิดร้านซ่อมไฟฟ้า และร้านซ่อมจักรยานยนต์ได้ ในเวลาเดียวกันพวกเขาออกไปทำความรู้จัก
กับผู้คนและเด็ก ๆ ในบริเวณนั้น สอบถามว่าใครอยากจะเรียนวิชาชีพบ้าง โดยได้ตั้งชื่อศูนย์นี้ว่า “มิตรสัมพันธ์”
เป้าหมายของโรงงานน้อยๆ ของเรานี้คือ ช่วยเยาวชนที่ยากจนให้เรียนรู้วิชาชีพอย่างหนึ่งอย่างใด และเลือกบางคน
ที่มีความถนัดเป็นพิเศษเพื่อส่งไปเรียนที่โรงเรียนดอนบอสโก กรุงเทพ อันเป็นการเตรียมบุคลากรสำหรับการเริ่ม
กิจการของซาเลเซียนในลาวอย่างเป็น ทางการในอนาคต