พนมเปญ ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน ค.ศ. 1991 บราเดอร์ปาเนตโต และคุณพ่อวอลเตอร์ ได้เรียนภาษากัมพูชา
และเตรียมเครื่องจักร พร้อมทั้งอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเปิดโรงฝึกงาน 2 แผนก ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าของรัฐบาล
ที่แปรกพนิว (Preik Pneu) หลังจากที่ท่านได้ทำสัญญากับรัฐบาลกัมพูชาที่จะดำเนินงานในสถานที่นี้เป็น เวลา 2 ปี
ในวันที่ 26 มีนาคม ค.ศ. 1992 มีการลงนามในเอกสารของรัฐบาลที่อนุมัติให้เปิดโรงเรียนดอนบอสโก ระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการกัมพูชา และ DBF (Don Bosco Foundation) โดยมีมิสเตอร์เออิก ซามอย (Mr. Eik Samoi)
ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ลงนามแทนรัฐบาลกัมพูชา
ส่วน DBF มีคุณพ่อเปร์โซเนนี (Fr. John Personeni) เป็นผู้ลงนามแทนคณะซาเลเซียน
ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1993 มีการลงมือก่อสร้างโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก (Don Bosco Technical School)
ใช้เวลาในการก่อสร้าง 1 ปี ในที่สุดวันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1996 ฯพณฯ ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีอันดับที่ 2
ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก (Don Bosco Technical School Phnom Penh)
ที่สร้างเสร็จอย่างสมบูรณ์ จุดมุ่งหมายของโรงเรียนนี้ คือ อบรมสั่งสอนนักศึกษาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญและชำนาญในการทำงาน
ในแผนกช่างกล ช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างอิเล็กโทรนิก ช่างพิมพ์ การออกแบบ และแผนกคอมพิวเตอร์
ในการรับนักศึกษานั้น โรงเรียนรับผู้ที่เป็นกำพร้า หรือผู้ที่มาจากครอบครัวที่ยากจน โดยมีเป้าหมายว่า เมื่อคนเหล่านี้ได้
ฝึกงานอาชีพแล้ว พวกเขาสามารถเอาชนะสภาพความยากจนของครอบครัวของเขาได้

ที่อยู่ติดต่อ :
Don Bosco Foundation of Cambodia P.O. Box 47 Phum Chress, khum Phnom Penh Thmey Sen Sok District,
Phnom Penh CAMBODIA
โทรศัพท์: (+855) 16-926726 โทรสาร : (+855) 23-219986


ปอยเปต ปัจจุบันนี้ ปอยเปตเป็นทางผ่านที่สำคัญระหว่างไทย-กัมพูชา ประชาชนจำนวนมากมีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจน
และขาดสุขอนามัย พลเมืองส่วนมากไม่มีที่ดิน และว่างงาน พลเมืองประมาณ 5,000 คน ข้ามชายแดนมาทำงาน
ในประเทศไทยทุกวัน ประชาชนส่วนใหญ่ทำอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือค้าขายของหนีภาษี อีกส่วนหนึ่งก็ยึดอาชีพ
ขอทานมีเด็กชาย-หญิงจำนวนมากที่เร่ร่อนและถูกใช้แรงงานอย่างผิดกฎหมาย คนส่วนใหญ่เป็นคนยากจนและไม่รู้หนังสือ
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 มีองค์กรอิสระหลายองค์กร (NGO) ได้มาดูงานและให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ในหลายๆ แห่ง
หลังจากการสำรวจ ศึกษาและปรึกษาเป็นเวลานาน DBFC ได้เห็นสนามงานของตัวเองที่ปอยเปตดังนี้โรงเรียนฝึกอาชีพ
เพื่อให้การศึกษาแก่เยาวชนที่ยากจน ไร้ที่อยู่อาศัยบ้านพักสำหรับเด็กชายและหญิงที่เร่ร่อนและอยู่ในอันตราย
โรงเรียนสอนหนังสือสำหรับผู้ใหญ่ที่ยังไม่รู้หนังสือศูนย์เยาวชนพร้อมสถาน ที่เล่นในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2004
ศูนย์ดอนบอสโกมีกิจการดังนี้ โครงการอาหารกลางวัน เลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนประมาณ 21,900 คน
ตามโรงเรียนต่าง ๆ จำนวน 46 โรงเรียนในอำเภอเดียว ซึ่งปอยเปตก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย โครงการนี้มีฆราวาส 4 คน
เป็นผู้รับผิดชอบ มีผู้ดูแลห้องเก็บอาหาร คนขับรถ และอีกสองคนเดินสายตรวจสอบการจัดอาหารให้เด็กนักเรียน
ตามโรงเรียนต่างๆ
บ้านพักสำหรับเยาวชนที่มาจากกลุ่มเสี่ยง มีเด็กและเยาวชนอายุตั้งแต่ 5-15 ปี สำหรับปีการศึกษา 2004-2005
มีเยาวชนชายหญิงที่อยู่ในความดูแลของบ้านพักแห่งนี้ทั้งหมด 73 คน ในจำนวนนี้เป็นชาย 34 คน และเยาวชนหญิง 39 คน
และมีครูคอยดูแลหลังจากโรงเรียนเลิกด้วย โรงเรียนสอนหนังสือสำหรับผู้ที่ยังไม่รู้หนังสือที่มีอายุตั้งแต่ 8-15 ปี
และสำหรับผู้ใหญ่ด้วย ในปีการศึกษา 2004 -2005 มีนักเรียน 182 คน ใน 6 ห้องเรียน เป็นเยาวชนชาย 113 คน
และเยาวชนหญิง 69 คนโรงเรียนฝึกอาชีพในแผนกต่างๆ เช่นแผนกช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อม และคอมพิวเตอร์ ในปีแรก
ที่เปิดทำการเรียนการสอนนั้นมีนักเรียนจำนวน 63 คน ศูนย์เยาวชน ซึ่งมีสนามสำหรับทุกคนที่ต้องการจะเล่นและ
ทำกิจกรรมสร้างสรรค์

ที่อยู่ติดต่อ :
Don Bosco Center – Poipet Palilai Village Poipet Commune, O’chrov District
Banteay Meanchey Province, CAMBODIA


พระตะบอง ประชาชนส่วนใหญ่ในแถบนี้ยังไม่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเองรวมทั้งไม่มีงาน ประจำด้วย จึงก่อให้เกิด
ปัญหาสังคมหลายๆ อย่าง อาทิเช่น ปัญหาคนเร่ร่อน ปัญหาโสเภณี ปัญหาเด็กที่ถูกทอดทิ้ง และเยาวชนส่วนมาก
ไม่สนใจทางด้านการศึกษา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1993 มีองค์กรอิสระหลายองค์กร (NGO) ไปทำงานที่พระตะบอง (Battambang)
แต่ไม่มีองค์กรใดทำงานในด้านการศึกษาเลย
ในปี ค.ศ. 1998 ครอบครัวอาสาสมัครชาวฝรั่งเศสและเบลเยี่ยม เวอร์จีเนียและฮูโก (Virginie e Hugo) ได้เปิดโอกาสให้
ซาเลเซียนได้เริ่มกิจการเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ที่ทำงานในโรงงานทำอิฐให้ได้รับการศึกษา ในปี ค.ศ. 1999 DBFC
ได้อนุญาตให้เปิดโรงเรียนสอนหนังสือแห่งแรก (Literacy school) สำหรับเด็กจำนวน 100 คน ในที่ดินที่ อันดอง แจง
(Andaung Cheng) โดยมีอาสาสมัครของโครงการเด็ก (Children Fund) เป็นผู้บริหารงาน
ในปี ค.ศ. 2001 ซาเลเซียนก็ได้เปิดโรงเรียน (Literacy school) แห่งที่ 2 ขึ้นที่ซาลาบาลัท (Salabalat) โรงเรียนทั้ง 2 แห่งนี้
มีจุดประสงค์ที่จะเปิดสอนหลักสูตรรวบรัด 2 ปี สำหรับเด็กที่อายุระหว่าง 10 – 15 ปี เพื่อให้เขาสามารถเข้าเรียนในระบบ
การศึกษาปกติในโรงเรียนของรัฐบาลได้ นักเรียนในโรงเรียนนี้ได้รับการช่วยเหลือในทุก ๆ ด้าน อาทิเช่น อาหาร
อุปกรณ์การเรียน การรักษาพยาบาล และสำหรับบางคนความช่วยเหลือก็ครอบคลุมไปถึงครอบครัวของเด็กด้วย
ในปี ค.ศ. 2003 โรงเรียนทั้งสองแห่งนี้มีเด็กจำนวน 200 คน ที่ได้รับความช่วยเหลือ มีพนักงาน 11 คน และอาสาสมัคร
ต่างประเทศ 3 คน งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการกองทุนเด็ก (Children Fund) DBFC มีความหวังว่าในไม่ช้าจะสามารถ
เปิดโรงเรียนอาชีวะ (Don Bosco Technical School Battambang) ได้ในเมืองนี้ด้วย
สีหนุวิลล์ สีหนุวิลล์ เป็นเมืองชายทะเล ห่างจากกรุงพนมเปญ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 180 กิโลเมตร อยู่ไม่ไกล
จากประเทศไทย เป็นเมืองท่าเรือที่สำคัญเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงประเทศกัมพูชา เพราะเป็นทางผ่านของสินค้า
ทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ปัจจุบันนี้มีท่าเรือที่กำลังขยายและมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัยยิ่งขึ้น ฉะนั้นจากเมืองสีหนุกวิลล์
จนถึงพนมเปญ จึงมีถนนที่เป็นเส้นทางเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา นอกจากท่าเรือของเมืองนี้แล้ว ยังมีสถานที่พักผ่อน
ตากอากาศบริเวณชายทะเล
ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2003 คณะที่ปรึกษาซาเลเซียนที่กัมพูชา (SCC) ซึ่งมีคุณพ่อวิสเซอร์ เป็นประธาน ได้เสนอกับ
เจ้าคณะแขวงถึงโครงการเกี่ยวกับโรงพิมพ์ และยังได้แจ้งให้ทราบว่าจะมีผู้มีพระคุณจากฮอลแลนด์เป็นผู้ให้การสนับสนุน
ด้านทุนทรัพย์ในโครงการนี้ ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2003 หมู่คณะซาเลเซียนที่สีหนุกวิลล์ยังได้เสนอโครงการที่จะเปิดแผนก
ฝึกพนักงาน การโรงแรม เพราะมีการคาดคะเนว่าเมืองสีหนุกวิลล์จะกลายเป็นเมืองท่องเที่ยว ในปี ค.ศ. 2007
ทางโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก สีหนุกวิลล์ ได้เริ่มให้ทุนการศึกษาแก่คณะครู และพนักงานในแผนกซ่อมรถยนต์ ช่างกล
ช่างไฟฟ้า และช่างเชื่อม ที่ต้องการศึกษาในภาคพิเศษระดับสูงที่วิทยาลัยโปลีเทคนิคแห่งกัมพูชา ที่สีหนุกวิลล์ (NPIC)
ในวันเสาร์และอาทิตย์ ทางโรงเรียนยังขออนุญาตจากคุณพ่อเจ้าคณะ เพื่อติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างทันสมัย 30 เครื่อง
สำหรับแผนกเลขานุการด้วย
ในวันที่ 9 เมษายน ค.ศ. 2008 หมู่คณะซาเลเซียนที่สีหนุกวิลล์ ได้เห็นพร้อมที่จะรับคำเสนอของผู้อำนวยการเรือนจำแห่งเมือง
สีหนุกวิลล์ ที่จะจัดการอบรมระยะสั้นในหลายแผนกสำหรับนักโทษที่มีอายุระหว่าง 14 – 22 ปี หมู่คณะซาเลเซียนได้ริเริ่มกิจการ
นี้เพื่อตอบสนองความปรารถนาของเจ้าหน้าที่ ในการแก้ไขสาเหตุใหญ่ของการที่เยาวชนจำนวนหนึ่งไปติดคุก คือความยากจนและ
การมั่วสุม เพราะพวกเขาไม่มีงานทำ เมื่อพวกเขาฝึกงานตามโครงการแล้วจะได้มีความรู้ เมื่อพ้นโทษออกไปจะได้ประกอบวิชาชีพ
ที่สุจริตเลี้ยงตัวเองและครอบครัว ไม่เป็นปัญหาของสังคมอีกต่อไป

ที่อยู่ติดต่อ :
Don Bosco Technical School Sihanoukville P.O. Box 9406 Street 05,
Sankat 4 Khan Mittapheap, Sihanoukville, CAMBODIA
โทรศัพท์ : (+855) 34-933764 โทรสาร : (+855) 34-933756


สีหนุวิลล์ สีหนุวิลล์ เป็นเมืองชายทะเล ห่างจากกรุงพนมเปญ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 180 กิโลเมตร อยู่ไม่ไกล
จากประเทศไทย เป็นเมืองท่าเรือที่สำคัญเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงประเทศกัมพูชา เพราะเป็นทางผ่านของสินค้าทั้ง
เครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ปัจจุบันนี้มีท่าเรือที่กำลังขยายและมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัยยิ่งขึ้น ฉะนั้นจากเมืองสีหนุกวิลล์
จนถึงพนมเปญ จึงมีถนนที่เป็นเส้นทางเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา นอกจากท่าเรือของเมืองนี้แล้ว ยังมีสถานที่พักผ่อน
ตากอากาศบริเวณชายทะเล
ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2003 คณะที่ปรึกษาซาเลเซียนที่กัมพูชา (SCC) ซึ่งมีคุณพ่อวิสเซอร์ เป็นประธาน ได้เสนอกับเจ้าคณะแขวง
ถึงโครงการเกี่ยวกับโรงพิมพ์ และยังได้แจ้งให้ทราบว่าจะมีผู้มีพระคุณจากฮอลแลนด์เป็นผู้ให้การสนับสนุน ด้านทุนทรัพย์ในโครงการ
นี้ ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2003 หมู่คณะซาเลเซียนที่สีหนุกวิลล์ยังได้เสนอโครงการที่จะเปิดแผนกฝึกพนักงาน การโรงแรม
เพราะมีการคาดคะเนว่าเมืองสีหนุกวิลล์จะกลายเป็นเมืองท่องเที่ยว ในปี ค.ศ. 2007 ทางโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก สีหนุกวิลล์
ได้เริ่มให้ทุนการศึกษาแก่คณะครู และพนักงานในแผนกซ่อมรถยนต์ ช่างกล ช่างไฟฟ้า และช่างเชื่อม ที่ต้องการศึกษาในภาคพิเศษ
ระดับสูงที่วิทยาลัยโปลีเทคนิคแห่งกัมพูชา ที่สีหนุกวิลล์ (NPIC) ในวันเสาร์และอาทิตย์ ทางโรงเรียนยังขออนุญาตจากคุณพ่อเจ้าคณะ
เพื่อติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างทันสมัย 30 เครื่องสำหรับแผนกเลขานุการด้วย
ในวันที่ 9 เมษายน ค.ศ. 2008 หมู่คณะซาเลเซียนที่สีหนุกวิลล์ ได้เห็นพร้อมที่จะรับคำเสนอของผู้อำนวยการเรือนจำแห่งเมืองสีหนุกวิลล์
ที่จะจัดการอบรมระยะสั้นในหลายแผนกสำหรับนักโทษที่มีอายุระหว่าง 14 – 22 ปี หมู่คณะซาเลเซียนได้ริเริ่มกิจการนี้เพื่อตอบสนอง
ความปรารถนาของเจ้าหน้าที่ ในการแก้ไขสาเหตุใหญ่ของการที่เยาวชนจำนวนหนึ่งไปติดคุก คือความยากจนและการมั่วสุม
เพราะพวกเขาไม่มีงานทำ เมื่อพวกเขาฝึกงานตามโครงการแล้วจะได้มีความรู้ เมื่อพ้นโทษออกไปจะได้ประกอบวิชาชีพที่สุจริต
เลี้ยงตัวเองและครอบครัว ไม่เป็นปัญหาของสังคมอีกต่อไป

ที่อยู่ติดต่อ :
Don Bosco Technical School Sihanoukville P.O. Box 9406 Street 05, Sankat 4 Khan Mittapheap,
Sihanoukville, CAMBODIA
โทรศัพท์ : (+855) 34-933764 โทรสาร : (+855) 34-933756